Lees onze disclaimer. Bekijk hoe we omgaan met privacy en cookies. En neem ons copyright-statement goed door.

PRIVACYVERKLARING BLINDSIGHT

Blindsight vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. BlindSight wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat BlindSight zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

PERSOONSGEGEVENS DIE BLINDSIGHT VERWERKT

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Overige gegevens die je actief verstrekt

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE BLINDSIGHT VERWERKT

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blindsightgallery.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

VERWERKINGSDOELEN

BlindSight verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande bedrijfsdoelen:

 • Om jouw aanvraag af te handelen nadat je een dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.
 • Klantgerichtheid en service
 • Bedrijfsefficiëntie – bijvoorbeeld door geografische informatie over boekingsactiviteiten in een bepaalde regio te analyseren, waarbij het individu anoniem blijft.

Gegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt. BlindSight gaat zorgvuldig om met ieders privacy. Daarom let BlindSight scherp op goede naleving van de privacywetgeving.

HOE LANG BLINDSIGHT PERSOONSGEGEVENS BEWAART

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Wanneer wij bijvoorbeeld uw verjaardag of jubileum weten dan sturen wij u het volgende jaar bijvoorbeeld een nieuw aanbod voor onze diensten. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@blindsightgallery.nl.

VRAGEN, KLACHTEN OF GESCHILLEN

Iedereen die vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kan contact opnemen via het contactformulier op de website van BlindSight.

EINDVERANTWOORDELIJKHEID

Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen BlindSight (‘Verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens), zijn de Vennoten.

Contactgegevens
Blindsight
Brabantplein 42 A
4817LS Breda

Ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer 81326653

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR BLINDSIGHT MET DERDEN

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

WEBSITE EN COOKIES

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor je te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie en aanbiedingen voor onze klanten op de site te zetten. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van je opgenomen zonder dat je daarmee hebt ingestemd.
Bij bezoek aan de blindsightgallery.nl-website wordt een tijdelijk bestandje (‘cookie’) op de harde schijf van je computer geplaatst. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de info@blindsightgallery.nl-site gemakkelijker te maken. Als je hier geen prijs op stelt, kun je via je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BlindSight en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@blindsightgallery.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE BLINDSIGHT PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@blindsightgallery.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van BlindSight die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Breda, september 2021

Gebruikersvoorwaarden – Copyright-verklaring

Op alle teksten, koppen, subkoppen, citaten, overzichten, beelden, uitingen, afbeeldingen en andere passages op deze website, en alles dat hieraan gelijkgesteld kan worden, rust auteursrecht. Dit auteursrecht is van BlindSight. Dit betekent dat teksten nooit mogen worden overgenomen, gekopieerd, openbaar mogen worden gemaakt of mogen worden verveelvoudigd, zonder expliciete toestemming van BlindSight. Daarnaast rusten op alle genoemde werken persoonlijkheidsrechten. Op basis hiervan hebben wij bij iedere publicatie recht op naamsvermelding en kunnen we ons verzetten tegen de vermelding van een andere naam, toegebrachte wijzigingen en misvormingen, verminkingen en andere aantastingen van onze werken.

Derden die belangstelling hebben in de overname van een tekst, zijnde een artikel / blog / website-pagina, kunnen daar een schriftelijk verzoek toe doen. De kosten hiervoor bedragen minimaal € 475,- ex BTW of meer, afhankelijk van de betreffende tekst.

Bij schending van het auteursrecht wordt direct een bedrag in rekening gebracht van € 475,- excl. BTW per (gedeelte van een) pagina / artikel dat onrechtmatig, dan wel zonder expliciete toestemming, is gebruikt of overgenomen. Bij gekopieerde koppen, subkoppen, grafieken of afbeeldingen geldt dat een bedrag in rekening wordt gebracht, dat in een redelijke verhouding staat tot het eerder genoemde bedrag van € 475,- excl. btw. Deze bedragen zijn gebaseerd op de hoeveelheid werk dat het maken van onze teksten gemiddeld kost en de uurtarieven die de daarbij betrokken auteurs hanteren.

Bij een eventuele schending van persoonlijkheidsrechten wordt een bedrag in rekening gebracht dat doorgaans op 50% van het op grond van een auteursrechtinbreuk gehanteerde bedrag ligt.

Indien wij een inbreuk op onze rechten constateren maken wij aanspraak op de wettelijke rente vanaf het moment dat de inbreuk heeft plaatsgevonden tot het moment van betaling. Als een inbreuk makende partij niet bereid is de standaardvergoeding te betalen, zullen rechtsmaatregelen worden genomen en wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van de volledige kosten van rechtsbijstand. Dit recht is wettelijk vastgelegd in artikel 1019h Rv.

Waar wij zelf teksten van derden gebruiken, behouden we ons het recht voor om, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor teksten, als eventueel audio- en videomateriaal dat op deze website wordt gebruikt.

Naast auteursrechthebbende zijn wij ook producent van de databanken die op onze website te vinden zijn. Daar mag vanzelfsprekend normaal gebruik van worden gemaakt, maar zonder onze voorafgaande toestemming is het niet toegestaan een hele of een substantieel deel van een databank op te vragen of her te gebruiken. Ook het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van een databank is niet toegestaan als dat in strijd is met de normale exploitatie van die databank of ons schade toebrengt.